Michelle Toussaint Coaching

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Michelle Toussaint Coaching, gevestigd te Pijnacker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69672687.

 1. Doel van verwerking
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
 2. Verwerken persoonsgegevens
  Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
 3. Beveiliging
  We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
 4. Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
 5. Rechten betrokkene
  Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.
 6. Social Media
  Voor PR-doeleinden maken wij gebruik van Social Media (waaronder Facebook en Instagram). Berichten op social media kunnen verwijzingen en omschrijvingen bevatten van situaties die zich tijdens een coachsessie hebben voorgedaan, en beeldmateriaal dat is opgenomen tijdens sessies. De privacy van Coachees blijft ten alle tijden gewaarborgd. Coachees zullen nooit herkenbaar in beeld gebracht worden, of via omschrijvingen herkenbaar zijn. Indien Coachees of hun ouders/begeleiders bezwaar hebben tegen een bericht op social media, dan kunt u hierover contact opnemen en zal het betreffende bericht in overleg verwijderd worden. Toestemming voor ons social media beleid is opgenomen in ons intakegesprek en intakeformulier.